Etterlengtet hydrogenstrategi

Regjeringens hydrogenstrategi ble lagt fram på Norsk Hydrogenforums Hydrogenkonferanse, hos Arctic Securities. NHF ønsker strategien velkommen, og mener den er viktig i arbeidet med å bidra til verdiskaping, utvikling av norske energiressurser og reduksjon av klimagassutslipp.

03 juni 2020


NHFs generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, olje- og energiminister Tina Bru, klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og NHFs styreleder Steffen Møller-Holst, under regjeringens fremleggelse av sin hydrogenstrategien, i forkant av Hydrogenkonferansen hos Arctic Securities.

– Strategien er et godt utgangspunkt for å utvikle helhetlige verdikjeder for hydrogen, og utvikle norske selskaper slik at de kan ta ledende posisjoner i et raskt voksende globalt marked, sier styreleder Steffen Møller-Holst i NHF.

Samtidig påpeker han at det er viktig at strategien følges opp med konkrete tiltak og midler utover det som ble lovet i den grønne omstillingspakken.

NHF har hatt en god dialog med departementene, og bidratt med faglige innspill til strategiarbeidet.

– Det er stor interesse for hydrogenstrategien fra næringslivet og offentlige aktører over hele landet. Vi er svært tilfreds med at regjeringen nå synliggjør sine ambisjoner, sier Møller-Holst.

Han legger til at det i «gjenreisningen» av næringslivet etter Korona-krisen, er viktig å bidra til å utvikle bedrifter som satser på bærekraftige løsninger.

– Her sitter Norge med gode kort på hånden, i form av energiressurser og høy kompetanse. Hydrogen er definitivt noe vi må satse på nå!


Regjeringens hydrogenstrategi var også et sentralt tema under debatten mellom politikerne og industrien på Hydrogenkonferansen.

Stort potensial for norsk verdiskaping

Hydrogenproduksjon representerer et stort potensial for utnyttelse av Norges fornybare energiressurser og åpner for bruk av overskudds- og innestengt kraft. Videreforedling av våre store naturgassressurser til hydrogen og eksport av hydrogen er trolig vår eneste mulighet for på sikt å bevare Norges rolle som energieksportør.

– Norge har fremragende kompetanse innen olje og gass, og kan og bør bruke den til å sikre oss en sentral rolle i verdenssamfunnets omstilling til bruk av fornybar energi. Her står hydrogen sentralt, og vi har allerede bedrifter som er godt posisjonert, sier generalsekretær i NHF, Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.


Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Espen Barth Eide vil har en sterkere statlig sastsing på hydrogenteknologien.

Behov for store større satsinger

Hydrogenteknologi til transport og industri er nå i ferd med å bli moden og klar for markedet. Det som behøves nå er en opptrapping av satsingen, og flere store prosjekter.

– Det er nå på høy tid å stimulere til kommersialisering av allerede modne hydrogenteknologier, slår Møller-Holst fast.

Det gjelder både innen transport- og industrisektoren. Men da må det også bevilges betydelige midler fra det offentlige, mener han.

I regjeringens grønne omstillingspakke som ble presentert sist uke ble det lovet totalt 3,6 milliarder kroner, med blant annet 2 milliarder til Enova. NHF mener omfanget av omstillingspakken er for beskjeden, sett i lys av det store verdiskapingspotensialet Norge har på hydrogenområdet.

– Vi forventer at hydrogenstrategien følges opp med konkrete tiltak og øremerkede budsjettmidler. I tillegg må Enova få et klarere mandat for bruken av midlene, sier Møller-Holst.

NHF vil være dialogpartner

NHF vil fortsatt være en konstruktiv samarbeidspartner for regjeringen i dens satsing på hydrogen. Foreningen favner de viktigste norske bedrifter og institutter, og arbeider på flere fronter for å understøtte utviklingen og norsk verdiskaping.

– Det er svært gledelig at vi nå har fått en nasjonal hydrogenstrategi, og vi er stolt over at regjeringen valgte å presentere den på NHFs store hydrogenkonferanse. NHF ønsker å bidra til at målene i strategien nås. Dette vil ha stor betydning for våre medlemmer, og for Norges muligheter til å skape nye, grønne arbeidsplasser, understreker Ingebjørg Tellnes Wilhelmsen.