Foto: European Union

EØS-utvalg: Norge tjent med å være del av europeisk kraftmarked

Utvalget som har vurdert alternativ til EØS-avtalen mener Norge ikke bør gå ut av avtalen og ber regjeringen redusere etterslepet av EU-direktiver som skal implementeres. – I tråd med NHFs innspill til regjeringen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

11 april 2024

Utvalget var ledet av Line Eldring fra Fellesforbundet, og utenriksminister Espen Barth Eide tok i mot rapporten på vegne av regjeringen. Rapporten slår fast at det er positivt for Norge å være en del av det europeiske kraftmarkedet og at etterslepet i implementering av direktiver i norsk lov må reduseres. Blant annet mangler implementeringen av fornybardirektivet.

EU varsler mottiltak om ikke fornybardirektivet fra 2018 implementeres i Norge innen fem måneder.

- Vi er glade for at utvalget deler vårt syn

- Vi er glade for at utvalget deler vårt syn. Det norske etterslepet på implementering av EU-rettsakter er bekymringsfullt, og dette er spesielt tydelig på energifeltet. Av nærmere 500 åpne rettsakter som venter på å bli behandlet for implementering, er ca. 50 rettsakter energirelaterte, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Bedriftene må kunne konkurrere på like vilkår

- For den norske hydrogennæringen er det avgjørende med regulatorisk forutsigbarhet og mulighet til å konkurrere på like vilkår som hydrogennæringen i andre land. Når sentrale rettsakter trer i kraft i EU, men ikke i Norge, får ikke de norske bedriftene deltatt i det europeiske markedet på like vilkår, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Sentrale deler av EUs forrige fornybardirektiv fra 2018, RED II, er fremdeles ikke tatt inn i det norske lovverket. Direktivet inneholder rettsakter som blant annet definerer hvilke krav som gjelder for at hydrogenproduksjon kan defineres og sertifiseres som fornybart. 

- Investeringer og arbeidsplasser kan forsvinne til andre land

- Konsekvensen av manglende implementering er at norske hydrogenprodusenter risikerer å miste kunder som trenger sikkerhet for at deres produkt er i henhold til EUs krav. Med tapte markedsmuligheter kan det også bli vanskeligere for Norge å nå klimamålene. I ytterste konsekvens kan både investeringer og arbeidsplasser forsvinne til andre land, advarer Telnes Wilhelmsen. 

Den siste versjonen av fornybardirektivet (RED III) er nå på høring hos Energidepartementet med frist 19. april, og NHF vil i sitt høringsinnspill gå nærmere inn på hvorfor fornybardirektivet må gjennomføres så raskt som mulig.

Les utvalgets rapport her.