Enova lanserer eget støtteprogram for utrulling av hydrogenstasjoner

Endelig ble det lenge avventede hydrogeninfrastruktur-programmet fra Enova lansert i dag. I programmet vil 3 stasjoner kunne motta støtte i løpet av høsten, med en forventning om økning til flere stasjoner de kommende årene. Frist for å søke støtte er i slutten av september og støttede prosjekter vil annonseres i november.

15 juni 2017

Med årlige utlysinger for bygging av fyllestasjoner skal Enova legge til rette for en raskere vekst i bruk av hydrogenkjøretøy, melder Enova i det nye programmet.

– Det må bli stadig lengre mellom fossilbilene på veien mot lavutslippssamfunnet. Når hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, vil hydrogen kunne bli en viktig bidragsyter i å gjøre transportsektoren utslippsfri. Derfor ønsker vi nå prosjekter som bidrar til å redusere kostnadene og bygge erfaringer, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Støtter både biler og stasjoner

Enova legger opp til årlige utlysinger, og tar sikte på å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i årets utlysing.

– I mars gjorde vi det mulig for proffmarkedet å få støtte til innkjøp av hydrogenkjøretøy, og støtten til fyllestasjoner spiller godt på lag med dette. Vi ønsker å bidra til en tilpasset og målrettet utbygging av infrastrukturen, og vil fortsette å følge utviklingen i tilbudet av kjøretøy nøye, sier Nakstad.

Bygger for framtiden

Hydrogenstasjoner som har et visst kundegrunnlag vil bli prioritert i konkurransen om midlene.

– Det bedrer lønnsomheten i prosjektet og gjør at vi får fram brukserfaringer så tidlig som mulig. Særlig stasjoner som knytter til seg større bilflåter innen nærings- og kollektivtransport kan gi nyttige driftserfaringer raskt, sier Nakstad.

Enova-sjefen mener dette vil gi også andre aktører et bedre grunnlag for å vurdere hydrogenkjøretøy.

– Slike prosjekter vil kunne vise både privatbilister og næringslivet at hydrogen er et reelt alternativ. På denne måten legger støttetilbudet til rette for en raskere vekst i hydrogenmarkedet når tilgangen på hydrogenbiler etter hvert tar seg opp, sier Nakstad.

Viderefører eksisterende støttetilbud

Det nye tilbudet føyer seg inn i rekken av støttemuligheter Enova har for å ta i bruk hydrogen i transport, og Nakstad både håper og tror at Enova får være med på å realisere en rekke gode hydrogenprosjekter i årene som kommer.

– Vi beholder de andre støttetilbudene vi allerede har. Innovative hydrogenprosjekter er fortsatt velkomne til å søke på teknologiprogrammene våre. Offentlige og private aktører som søker om støtte til hydrogenkjøretøyer kan også få støtte til å bygge fyllestasjon samtidig. I tillegg kan vi støtte kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bygge hydrogenstasjoner for å elektrifisere offentlige transporttjenester, opplyser Nakstad.

Enova har satt 29. september som søknadsfrist for årets utlysing, med mål om tildeling i november. 

Iallefall en start, men Enovas hydrogensatsing kunne vært mye sterkere og ført til bedre akselerasjon i transportsektoren

- Norsk Hydrogenforum ønsker velkommen det nye støtteprogrammet fra Enova, og våre medlemmer er fullt motivert til sørge for videre utrulling av både stasjoner, flåteetablering og andre bruksapplikasjoner. Samtidig mener vi Enova er altfor defensive og dette gjelder generelt all støtte de gir i transportsektoren. Vi mener støtteandelen for stasjonsbygging er for lav, noe som vil hindre god og reell konkurranse og ikke bidra til å løfte fram nye aktører. At Enova ikke sikrer en minimumsandel støtte til drift de første årene er ikke godt nok, da den økonomiske risikoen er høyest de første årene, sier Generalsekretær Kristian E. Vik i Norsk Hydrogenforum.

Videre referer Nakstad til deres flåteprogram, men også her er det for forsiktig og tar Enova altfor lite av byrden av den økonomiske risikoen i startfasen, som de som finansielt organ tross alt er opprettet for å gjøre. Programmet de har lansert er for svakt og vi risikerer at det gagner bare sterke aktører som Posten, Bring og ASKO, som har mulighet til å bruke en del ekstra midler på kjøretøyutvikling. Vi må få opp støtteandelen og ikke minst fleksibiliteten i programmet, slik at små og store håndverker- og logistikkaktører kan tørre å satse, og få opp volumene på nullutslippskjøretøy.

- Vi har en mangfoldig transportsektor som trenger gode og treffende programmer for å komme i gang med overgangen, men slik det er lagt opp nå er veldig mange aktører - som også kunne bidratt til god omsetning på stasjonene, ekskludert og kan ikke være med å akselerere utviklingen, avslutter Vik.