Foto: Celsa

Enova endrer betingelsene: Hydrogenproduksjon til industri

Enova har endret vilkårene for støtteprogrammet Industri 2050 til å støtte produksjon av hydrogen knyttet til konkret industrielt forbruk. - Dette er en skikkelig gladnyhet som er helt i tråd med det NHF har bedt om, sier en meget fornøyd Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

27 juni 2024

Enova har fram til nå støttet bruken av hydrogen for industrielt formål, som for eksempel til varmeenergi eller som innsatsfaktor i en industriprosess. Selve hydrogenproduksjonen har imidlertid ikke vært støtteberettiget. Dette har NHF pekt på som en utfordring, da det gjør det svært vanskelig å konkurrere med fossile alternativer. Det fremgår også tydelig av analysen som THEMA Consulting Group nylig gjorde for NHF som viser at eksempelet med bruk av hydrogen i en industriell varmeprosess er kommersielt krevende med dagens støtteordninger. 

- At Enova nå endrer Industri 2050 til å inkludere hydrogenproduksjonen er svært viktig for å få fart på avkarboniseringen av krevende industriprosesser. Jeg håper det vil bidra til at det kan tas investeringsbeslutninger for flere av de planlagte industriprosjektene som vil erstatte fossil energi med hydrogen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Maksimal støtte på 30 millioner euro

Med endringen som nå er gjort kan det søkes om støtte til investering i lokal, dedikert produksjon av fornybart hydrogen samt tilhørende infrastruktur i det omfang som er nødvendig for å kunne realisere utslippsreduksjonene fra en innovativ investering som skal realiseres gjennom støtte fra Enova. Søkeren kan være industriaktøren selv, eller en tredjepart som er valgt gjennom en åpen, transparent prosess. Det åpnes dermed opp for å støtte produksjon av hydrogen knyttet til et konkret industrielt forbruk når det søkes om investeringsstøtte til både produksjonen og bruken av hydrogenet samtidig.

Øvre grense for investeringsstøtten til produksjon vil være opptil 30 millioner euro per prosjekt, og maksimalt 45 prosent av samlet investeringskostnad.

Viktig for å nå klimamålene

Miljødirektoratet har i sin rapport Et 2035-bidrag som sikrer omstilling nasjonalt vist at hydrogen og hydrogenbaserte drivstoff kan være en del av løsningen for å nå klimamålene på en rekke områder. Industrien har store punktutslipp og tiltak her gir store reduksjoner. I tillegg mener Telnes Wilhelmsen at industrien er viktig også for andre segmenter. 

- Bruk av hydrogen i industrien vil bidra til å utvikle verdikjeder på hydrogen, noe som kommer alle segmenter til gode. Det bidrar også til oppskalering av elektrolysørproduksjon og annen sentral teknologi hvor norske bedrifter kan konkurrere om leveranser. I tillegg gjør det bedriftene som omstiller seg fra fossilt til hydrogen mer konkurransedyktige. Dette er derfor et støtteprogram som jeg mener vil ha en effekt langt utover reduksjon av punktutslippene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

 

- At Enova nå endrer Industri 2050 til å inkludere hydrogenproduksjonen er svært viktig for å få fart på avkarboniseringen av krevende industriprosesser. Jeg håper det vil bidra til at det kan tas investeringsbeslutninger for flere av de planlagte industriprosjektene som vil erstatte fossil energi med hydrogen.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

 

Fakta om Industri 2050

Formålet med Enovas teknologiprogrammer er å fremskynde teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Industri 2050 retter seg mot punktutslipp innen industri og avfallsforbrenning. Programmet kan støtte utvikling av og investeringer i teknologi som gir vesentlig lavere klimagassutslipp enn dagens løsninger, og som er tilpasset lavutslippssamfunnet.

Prosjekter innen følgende tre områder kan søke:

  • Teknologi og løsninger som kan redusere bruk av fossile energibærere
  • Teknologi, prosesser og løsninger som kan redusere utslipp av klimagasser fra industrielle kjerneprosesser.
  • Fangst, mellomlagring og/eller transport av CO2
     

Les mer om programmet hos Enova