Foto: Eramet Norway

Det norske hydrogenlandskapet kartlagt

Norsk hydrogennæring skyter fart: Mer enn dobling av prosjekter på to år.

13 april 2023

En fersk kartlegging fra Norsk Hydrogenforum (NHF) viser at norsk hydrogenindustri har hatt en betydelig vekst de siste to årene. Antall prosjekter har doblet seg, og aktiviteten er nå spredt over alle fylker og 58 kommuner.

- Norge er på full fart til å bli en betydelig aktør i det globale markedet.

- Denne imponerende veksten viser at norsk hydrogennæring er på full fart mot å bli en betydelig aktør i det globale markedet. Nå er det viktig at regjeringen tar tydelige grep for å sikre forutsigbarhet for prosjektene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i NHF. 

NHF har samlet informasjon om alle planlagte og igangsatte hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Norge, og rapporten «The Norwegian Hydrogen Landscape» viser en kraftig økning i landets satsing på hydrogen og ammoniakk. Fra et nivå på 50 prosjekter i 2021, har antallet prosjekter økt til hele 126 i 2023.

KLIKK HER FOR Å SE THE NORWEGIAN LANDSCAPE

Av de 126 prosjektene er 51 knyttet til hydrogenproduksjon. Grønn hydrogenproduksjon dominerer i antall prosjekter, mens blått hydrogen vil utgjøre over halvparten av planlagt produksjonskapasitet i 2030. 

- Vi ser en blanding av små, nyskapende prosjekter for lokalt forbruk og storskalaprosjekter rettet mot eksport, som kan bidra til betydelige kutt i CO2-utslipp. En rekke nye aktører engasjerer seg, samtidig som tradisjonelle aktører fra fornybar- og offshoresektoren tar en aktiv rolle. Dette skaper en utrolig spennende dynamikk med konkurranse og innovasjon, sier Telnes Wilhelmsen. 

Utfordrer regjeringen

Norsk Hydrogenforum oppfordrer regjeringen til å ta tydelige grep for å gi bransjen den forutsigbarheten de trenger for å realisere prosjektene. 

- Det er på tide at utslippsreduksjon blir et nøkkelkriterium for tilknytning til nettet.

- Hydrogenindustrien er i likhet med andre industrier usikker på fremtidig krafttilgang.  Flere medlemmer har fått avslag på nettilknytning, mens datasentre og kryptofabrikker prioriteres. Gitt hvor langt vi er fra å nå utslippsmålene, er det på tide at utslippsreduksjon blir et nøkkelkriterium for tilknytning til nettet, sier Telnes Wilhelmsen. 

Telnes Wilhelmsen poengterer at hydrogen gir viktig fleksibilitet i energisystemet, da produksjonen kan justeres etter energiproduksjon og nettkapasitet.  

- Dette kutter effekttopper og utnytter nettkapasiteten smartere. I tillegg genereres det varme som kan brukes til fjernvarme eller i nærliggende industri. Resultatet er energieffektivisering og færre investeringer i nettet, sier Telnes Wilhelmsen. 

Forventer snarlig hydrogengrep

NHF har avdekket 31 prosjekter innen bruk av hydrogen, men antallet er lavere enn forventet. Telnes Wilhelmsen mener det er på høy tid med bedre insentiver som sikrer at hydrogen tas i bruk i Norge.

- Vi forventer at regjeringen innfører differansekontrakter i løpet av året.

- Den største utfordringen nå er å redusere risikoen for produsenter og brukerne, slik at de tør å satse på nullutslipp fremfor gammeldagse, fossile løsninger. Vi forventer at regjeringen, som Stortinget har bedt om, innfører differansekontrakter i løpet av året. Dette vil være et treffsikkert og helt nødvendig virkemiddel for å redusere risiko og akselerere hydrogenproduksjon og -bruk, sier Telnes Wilhelmsen. 

- På veien mot et velfungerende hydrogenmarked, er det nødvendig med drahjelp fra det offentlige for å bygge ut fylleinfrastrukturen som trengs om vi skal nå klimamålene våre. På dette området er Norges hydrogensatsing puslete sammenlignet med Sveriges, spesielt innen landtransport. Regjeringen er altfor opptatt av elektrifisering og overser hydrogenlastebilenes potensial. Vi må tenke helhetlig og bygge ut både batteri- og hydrogeninfrastruktur for å sikre lønnsomhet og fleksibilitet i energisystemet, sier Telnes Wilhelmsen. 

Det internasjonale kappløpet er i gang

Kartleggingen viser 26 prosjekter omhandler oppskalering av teknologi og 43 forsknings- og utviklingsprosjekter. 

- Det skjer masse spennende innen hydrogenteknologi, spesielt i maritim sektor, der norsk kompetanse briljerer. Men virkemiddelapparatet er for tilbakeholdent med å støtte oppskalering av strategisk viktig hydrogenteknologi, som elektrolysører og brenselceller. Det er betydelig handlingsrom i EØS-regelverket for denne type støtte, og andre land som Frankrike griper muligheten, så her må Norge henge med i svingene, sier Telnes Wilhelmsen.

Det grønne skiftet representerer enorme muligheter for dem som evner å satse og gripe dem, ifølge Norsk Hydrogenforum.

 - Det internasjonale kappløpet har allerede startet, og verden over satser selskaper og land på det som kan bli fremtidens viktigste energibærer. Norge har svært gode forutsetninger for å bli en ledende eksportør av hydrogen, hydrogenteknologi og kompetanse. Hvis vi tar de riktige beslutningene i dag, kan denne type teknologi bidra til betydelig verdiskaping i hele landet og øke mulighetene for å nå utslippsmålene, sier Telnes Wilhelmsen. 

The Norwegian Hydrogen Landscape finner du her.