NHF ber COP27 om å intensivere satsingen på hydrogen

I et felles opprop oppfordrer NHF og 19 andre nasjonale bransjeforeninger COP27 om å anerkjenne hydrogen som viktig klimaløsning og å øke investeringene.

08 nov. 2022

De neste to ukene samles 196 land, 45 000 personer og 120 verdensledere på COP27 i Sharm El-Sheikh i Egypt for å diskutere veien videre for klimapolitikken. Sentralt står spørsmålet om hvordan Paris-avtalens mål om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader skal nås.

Felles opprop til COP27

Under årets European Hydrogen Week i Brüssel signerte Norsk Hydrogenforum sammen med 19 andre nasjonale hydrogenbransjeforeninger i det globale nettverket Global Hydrogen Industrial Association Alliance (GHIAA) et opprop til COP27 der vi understreker at det haster å skalere hydrogensatsingen som en sentral klimaløsning på veien mot netto null utslipp.

– I oppropet oppfordrer vi nasjonale regjeringer om å sette klare og ambisiøse mål for hydrogen og at de gjennomfører politikk som bidrar til dekarbonisering i alle sektorer. Vi ber om at det etableres treffsikre støtteordninger som vil sikre at det etableres en helhetlig infrastruktur for hydrogen. Vi legger spesielt vekt på betydningen av internasjonalt samarbeid og oppfordrer til å etablere globalt aksepterte standarder som legger til rette for internasjonal handel av hydrogen, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

I tillegg til NHFs skandinaviske søsterorganisasjoner fra Danmark og Sverige, står også sentrale industriland som USA, Tyskland, Frankrike, Japan og Sør-Korea bak oppropet.

– Internasjonalt samarbeid bidrar til raskere spredning av kunnskap og teknologi, og dermed en rettferdig omstilling. Det at bransjeforeninger fra store industrinasjoner går sammen med mindre land som de nordiske om et slikt opprop, sender også et signal om at den globale hydrogenbransjen står sammen og er klar til å utføre sin del av oppgaven, fortsetter Wilhelmsen.

Hydrogen er en helt sentral løsning på klimakrisen

Dagens bruk av konvensjonelt hydrogen står for omtrent tre prosent av verdens klimagassutslipp. Dette tilsvarer Storbritannias årlige utslipp. Selv om forventningene til globale utslippsreduksjoner fra hydrogen spriker noe, er det på det rene at potensialet er stort. For eksempel anslår IEA(1) at hydrogen kan bidra med 60 gigatonn (GT) kumulative CO2-utslippsreduksjoner i 2050. Hydrogen Europe(2) anslår imidlertid 80 GT, noe som tilsvarer hele 20 % av totale globale utslippsreduksjoner frem mot 2050.

Regjeringen forplikter seg til et høyere klimamål

I forkant av klimatoppmøtet har Norge annonsert at de vil melde inn 55 % klimagassreduksjoner innen 2030, opp fra tidligere 50-55 %.

– Vi støtter regjeringens nye mål, men har til gode å se hvordan de har tenkt å nå det. Ambisjonene i statsbudsjettet for 2023 må økes om vi skal ha noen mulighet til å overholde våre internasjonale forpliktelser, avslutter Wilhelmsen.

(1) https://www.iea.org/fuels-and-technologies/hydrogen

(2) https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/11/Hydrogen-for-Net-Zero.pdf

Norsk Hydrogenforum signerte oppropet til COP27 under årets European Hydrogen Week, sammen med 19 andre nasjonale hydrogenbransjeforeninger i Global Hydrogen Industrial Association Alliance.