Foto: Stortinget

Budsjettforliket: Positive takter, men fremdeles ingen tydelig hydrogensatsing

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV er klart. – Det er veldig synd at det ikke ble plass til differansekontrakter i budsjettet for neste år, men vi er glade for at vi har fått gjennomslag for en økt satsing på nullutslippslastebiler, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

03 des. 2023
Fullt gjennomslag for satsing på hydrogenlastebiler

- 285 millioner kroner til nullutslippslastebiler er i tråd med det NHF har jobbet for. Det er gledelig å kunne innkassere en seier for nullutslippslastebiler, som sikrer at Enova har midler til å støtte flere hydrogendrevne lastebiler på norske veier til neste år. Det gir en større forutsigbarhet for transportørene og de som skal bygge hydrogenstasjonene, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

- Skuffet over manglende differansekontrakter

- Vi er vi naturligvis skuffet over at forhandlingene ikke resulterte i at differansekontrakter blir innført, etter at SV hadde satt av 3 milliarder fordelt på tre år i sitt alternative budsjett. Vi fortsetter arbeidet med sikte på å få innført differansekontrakter i revidert nasjonalbudsjett, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen. Det betyr at norske selskaper nå vil måtte skjerpe innsatsen i konkurransen om EU-midler gjennom den europeiske hydrogenbanken.

Ny finansieringsordning for grønn industri

Regjeringspartiene og SV er enige om at det skal opprettes en markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i en tidlig- og oppskaleringsfase, med en ramme på 5 milliarder kroner. Regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til innretning av ordningen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024. 

– Denne ordningen vil bli viktig for hydrogennæringen, og vi skal jobbe for at den får en innretning som kan bidra til at flere hydrogenprosjekter realiseres. Det er viktig for norsk industriutvikling, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Tyngre satsing på punktutslipp i industrien

Det settes videre av 1,5 milliarder kroner til å kutte klimagasser i punktutslipp i industrien.

Dette programmet støtter blant annet karbonfangst og lagring, og tiltak for å erstatte fossile innsatsfaktorer med hydrogen. 

- Det er veldig bra at det bevilges penger til dekarbonisering av norsk industri. Hvis dagens kriterier ikke endres i Enovas program, er vi bekymret for at dette ikke vil utløse økt bruk av hydrogen i industrien, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.  

Styrking av CO2-kompensasjonsordningen i revidert nasjonalbudsjett

Stortinget ber regjeringen fortsette dialogen med industrien for å finne en langsiktig og forutsigbar løsning for CO2-kompensasjonsordningen, og partiene er enige om å styrke ordningen med 500 millioner kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024, dersom det blir enighet om innretning på ordningen.

- Dette er bra, men vi noterer oss nok en gang at SV har måttet kjempe inn en økning her. Utydelighet knyttet til videre satsing på CO2-kompensasjonsordningen i hvert eneste statsbudsjett gir uforutsigbarhet for bedriftene og er det motsatte av hva vi trenger. For hydrogennæringen vil differansekontrakter gi den nødvendige forutsigbarheten, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Savner større satsing på maritim sektor

Klimasats, en viktig ordning for omstilling i kommuner og fylker, er tilbake i budsjettet med en pott på 120 millioner kroner. 

- Det er veldig bra at Klimasats er tilbake. Den har vært viktig for kommunenes innsats for å kutte klimagassutslipp, og har også bidratt til raskere utrulling av nullutslippsteknologi, for eksempel på hurtigbåter. Men NHF savner en større satsing på hydrogen og ammoniakk i maritim sektor. Etter det vi kan se, er det ikke funnet midler til prosjektet “Fremtidens hurtigbåt” . Det ligger ikke inne noe her som vil hjelpe de maritime knutepunktene, avslutter Telnes Wilhelmsen.

Les detaljene i budsjettforliket her.

Foto: Stortinget

Regjeringspartiene og SV er enige om følgende:
  • Finansieringsordning for grønn industri med låneramme på 5 mrd. kroner.
  • 1,5 mrd. kroner går til reduksjon av klimagasser i punktutslipp i industrien.
  • 285 mill. kroner bevilges til nullutslippslastebiler.
  • Klimasats videreføres med 120 mill. kroner.
  • CO2-kompensasjonsordningen skal styrkes med 500 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett.