Akershus fylkeskommune med viktig plan for klimagassreduksjon

Akershus fylkeskommune har som mål å redusere direkte klimagassutslipp fra fylket med 55 prosent innen 2030. Den nylig vedtatte regionale planen for klima og energi i Akershus er et viktig verktøy i dette arbeidet. Transport er fokusområde, og satsingen på hydrogen er fortsatt fremtredende.

05 okt. 2018
Illustrasjon: Akershus fylkeskommune

Regional plan for klima og energi i Akershus peker ut fire satsingsområder for direkte klimagassutslipp. Målet er at utslippene innen 2030 er redusert med 50 prosent innen transport, 80 prosent innen avfall og avløp, 90 prosent innen stasjonær forbrenning og 20 prosent innen landbruk.

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 prosent av det direkte klimagassutslippet i Akershus. Målet om 50 prosent reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende for å nå hovedmålet om totalt 55 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Handlingsprogram med mange interessante tiltak

Blant tiltakene i handlingsprogrammet er flere lademuligheter og etablere hydrogenfyllestasjoner, stimulere til energiomlegging i private husholdninger og miljøvennlige energiløsninger i offentlige bygg, samt ulike tiltak i landbrukssektoren og avfallssektoren. Tiltakene retter seg mot stat, fylkeskommune og kommune. Innen transportsektoren finner vi blant annet følgende tiltak: 

  • Etablere nettverk for kommunene om omlegging til fossilfri transport
  • Etablere minst ett prosjekt for utprøving av tyngre kjøretøy på hydrogen
  • Etablere flere LBG fyllestasjoner for tungtransport.
  • Legge til rette for lademuligheter for bil og sykkel i borettslag og sameier.
  • Legge til rette for bildelingsløsninger med nullutslippskjøretøy.
  • Vurdere krav til fossilfritt drivstoff på nye bensinstasjoner/energistasjoner i aktuelle reguleringsplaner.
  • Stille krav om innkjøp av utslippsfrie, alternativt fossilfrie, kjøretøy og transporttjenester

 

Akershus fylkeskmmune har de siste årene vært en svært viktig pådriver og tilrettelegger for infrastruktur for hydrogen og bruk av hydrogen i transportsektoren. Den regionale planen for klima og energi viser at fylkeskommunen fortsatt har store ambisjoner på dette området og Norsk Hydrogenforum ser fram til et fortsatt godt sanmarbeid om omstillingen til utslippsfrie kjøretøy.  

Les den regionale planen på Akershus fylkeskommunes nettsider.