18 veikart for global hydrogensatsing

En ny studie har kartlagt og avdekket et omfattende globalt engasjement innen hydrogen. Her kan Norge ta en lederrolle, men norske handlingsplaner følges ikke opp.

28 nov. 2019

OED og KLD må sørge for en nasjonale hydrogenstrategi med kvantifiserte målsettinger og konkrete føringer for virkemiddelapparatet, mener NHFs styreleder Steffen Møller-Holst, her ombord i hydrogenbåten Energy Observer, rett etter at den ankom Bodø fra sitt tokt rundt Svalbard.

Strategier og veikart viser at det er et verdensomspennende fokus på hydrogens sentrale rolle i fremtidens bærekraftige energisystem. Future Fuels Cooperative Research Centre (FFCRC) i Australia har gitt ut en rapport om arbeidet med 18 ulike hydrogenveikart og -strategier fra hele verden, blant annet fra Norge.

– Det er betydelig internasjonal interesse for raskt å implementere hydrogenteknologier de kommende tiårene for å redusere karbonutslipp, sa FFCRC-leder David Norman da rapporten ble lagt fram i juli.

Målet med rapporten, som er forfattet av et team ved University of Adelaide, er å bidra til å forstå hvordan nasjoner, regioner og næringer vurderer mulighetene og potensialet for hydrogen – og bidra til at andre kan utvikle slagkraftige hydrogenstrategier og -veikart.

FFCRC samarbeider med Energy Networks Australia, Australian Pipelines & Gas Association (APGA) og sjefsforsker Alan Finkel, som leder utviklingen av Australias nasjonale hydrogenstrategi.

Norge har ikke tatt strategivalg

Rapporten som omtaler Norge på sidene 90-94 påpeker at Norge foreløpig ikke har noen eksplisitt, omfattende strategi for utvikling av hydrogen infrastruktur og beslektede næringer. I rapporten kan vi videre lese at:

«Selv om det rådgivende organet Hydrogenrådet – oppnevnt av Olje- og energidepartementet - leverte to handlingsplaner for hydrogen (…), ser det ikke ut til at anbefalingene disse er fulgt opp fra myndighetenes side. Innsatsen har frem til i dag vært stykkevis og delt…»

– FFCRC påpeker likevel at innsatsen i Norge synes å være mer omfattende enn i de fleste andre land, med tidlig innsats for å demonstrere hydrogenteknologier i kjøretøyer og i fartøyer, sier NHFs styreleder Steffen Møller-Holst.

Rapporten viset blant annet til politiske incitament for å fremme innfasing av nullutslippskjøretøy, introduksjon av en støtteordning for hydrogenstasjoner og finansieringsstøtte for utvikling av hydrogendrevne skip.

Det konstateres også at Norge har rikelig med naturgass og fornybare energi som kan utnyttes til å produsere hydrogen i stor skala. Sist, men ikke minst nevnes norske aktørers samarbeid med Japan.

Norge er godt posisjonert, men vi må enda lenger fram i skoa!

Norsk hydrogenforum mener studien er viktig. For første gang er det laget en samlet oversikt over det massive engasjementet for hydrogen som finnes globalt.

– For oss i Norge er dette er også en god påminnelse om at det blir stadig viktigere å samle ressursene – og ruste oss for konkurransen om markedsandeler i tiden som kommer, understreker Møller-Holst.

Han påpeker at dette stiller enda strengere krav til den nasjonale hydrogenstrategien som nå er under ferdigstillelse hos Olje- og energi- og Klima- og miljødepartementet.

– Strategien må inneholde kvantifiserte målsettinger for innfasing av hydrogenteknologi, med konkrete føringer for virkemiddelapparatet og tett oppfølging av aktivitetene. For at Norge skal kunne realisere verdiskapingspotensialet, må det settes av betydelige offentlige midler til utvikling og implementering av hydrogenteknologi. Uten det vil vi stå igjen på perrongen, slik vi gjorde da GSM-teknologien flagget ut, advarer Steffen Møller-Holst.