150 millioner kroner til hydrogenprosjekter i 2020

150 millioner kroner til hydrogenprosjekter i 2020

I 2020 fikk 13 hydrogenprosjekter tildelt til sammen over 150 millioner kroner gjennom Forskningsrådets programmer for å utvikle hydrogenbasert teknologi. 

21 des. 2020

Olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la frem regjeringens hydrogenstrategi på Hydrogenkonferansen 3. juni.    

– Forskning og utvikling er en sentral del av regjeringens satsing på hydrogen, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

Tildelinger av midler til hydrogenprosjekter viser at regjeringen følger opp hydrogenstrategien, påpeker Bru. Hun legger til at støtte til utvikling av nyskapende teknologi og løsninger der hydrogen kan bidra til store utslippsreduksjoner og fremtidige arbeidsplasser også er god klimapolitikk. 

Verdiskapning i hele landet 

– Det er helt riktig at dette er meget god klimapolitikk. Det er også veldig god næringspolitikk, for disse prosjektene vil bidra til langsiktig verdiskapning i hele landet, sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum. 

Selv om hydrogenteknologiene på flere områder anses som tilstrekkelig modne, er det behov for forskning- og utviklingsprosjekter, påpeker hun.

– Det vil alltid være nødvendig med kontinuerlig forbedring av de ulike teknologiske løsningene. Det er derfor ønskelig at Norge etablerer en helhetlig strategi for støtte til forskning og kompetanseutvikling gjennom Norges forskningsråds programmer. Dette er avgjørende for at Norge skal kunne beholde sitt forsprang på de områder der vi har spisskompetanse. 

Skipsfart og industri har fått mest 

Maritim sektor og industri har stått sentralt i tildelingene, som er gitt både gjennom Forskningsrådets program ENERGIX og PILOT-E. Sistnevnte er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge. 

Det er i hovedsak teknologiprosjekter i næringslivet som har fått støtte i disse tildelingene. Et eksempel er ingeniørbedriften Moss Maritime, som i samarbeid med SINTEF har fått støtte til å utvikle tankteknologi for storskala skipstransport av flytende hydrogen. 

Det nystartede teknologiselskapet Hystar har fått støtte for å utvikle ny elektrolyseteknologi med potensial for store kostnadsreduksjoner.   

Prosjekter innen samfunnsvitenskap har også fått støtte. CICERO skal blant annet analysere klima- og miljøeffektene av utbredt bruk av hydrogen i energisystemet. 

Etterlyser bilstrategi 

Toyota Norge støtter en industriell satsing på hydrogen. I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være utslippsfrie. Skal vi å lykkes med å nå klimamålene må hydrogen også inn som en løsning i hele transportsektoren, påpeker bilprodusenten. 

– Når det satses på hydrogen, må det også satses på personbilene. Norge må gjøre som andre europeiske land og støtte storstilt utbygging av fyllestasjoner, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.