| Fra besøk på Kjeller i forbindelse med FME-tildeling. F.v. Erik Marstein (IFE), Hanne Andersen (IFE), Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet), Terje Aasland (Energidepartementet), Odne Burheim (NTNU), Oddmund Hoel (Kunnskapsdepartementet), Nils Morten Huseby (IFE), Martin Foss (IFE). Foto: Stine Grimsrud/Energidepartementet

1,28 milliarder til FME'er

Åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) får 120-180 millioner kroner over åtte år for løse energiutfordringer på en innovativ måte, melder regjeringen.   

14 mai 2024

Flere av sentrene har hydrogenrelevante aktiviteter knyttet for eksempel til grønn skipsfart. Sentrene som har fått midler driver blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.  

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er konsortier under ledelse av en forskningsinstitusjon. Sentrene skal drive forskning på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med næringsliv, forvaltning og samfunn.  
 
Forskningen skal bidra til å løse sentrale utfordringer innen energi og klima og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.   
 
Nylig la også regjeringen frem en strategi for å øke næringslivets investeringer i forskning og utvikling. “Større politiske initiativ innen blant annet havvind, hydrogen, helse og utvikling av kunstig intelligens vil også legge til rette for offentlig-privat samarbeid på viktige områder for vekst,” heter det i forordet til strategien. 
 
– Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima- og energimål uten å satse på forskning og utvikling. Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding fra regjeringen.  
 
– Forskningssentrene for miljøvennlig energi er helt sentrale i den energiomstillingen det norske samfunnet skal gjennom. Og det er viktig at vi kan ta kunnskapen raskt i bruk. Så vet vi at det blir stort behov for kompetanse på energiområdet framover. En viktig oppgave for de nye sentrene blir derfor å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.  
 
– Gratulerer så mye til de åtte sentrene som har fått støtte. Disse sentrene skal kombinere langsiktig forskning og anvendelse av resultater, både underveis og etter endt prosjektperiode. Norge har over tid bygget opp sterk kompetanse innenfor energiforskning og miljøvennlig energi, og gjennom de nye sentrene sikrer vi ny kunnskap også for fremtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  
 
Ordningen er forvaltet av Forskningsrådet med finansiering fra Energidepartementet. Per i dag er det 13 forskningssentre for miljøvennlig energi, blant annet HYDROGENi (Sintef Energi) og HyValue (NORCE). Åtte av sentrene avslutter sin virksomhetsperiode i 2024/2025 og skal erstattes av nye sentre.   
 
Les mer om de åtte nye sentrene på regjeringens nettsider.

- Vi kan ikke nå våre ambisiøse klima- og energimål uten å satse på forskning og utvikling.

Energiminister Terje Aasland