NHFs høringssvar til virkemidler for innfasing av null- og lavutslippsfly

Oppmerksomheten rundt hydrogen som energibærer i luftfart har vært sterkt økende de siste årene. I den nasjonale luftfartstrategien «Bærekraftig og sikker luftfart» (Meld.St. 10) understrekes det at hydrogen har et potensial til å spille en nøkkelrolle i dekarbonisering av luftfarten. Det er viktig at regjeringen følger opp strategien med å legge til rette for at norske aktører kan delta aktivt i utvikling og innfasing av hydrogen for å bidra til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping i hele landet. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

28 sep. 2023