NHFs høringssvar til KVU for veibruksavgift og bompenger

Når det gjelder valg av konsept mener NHF at konsept nr. 4 synes å være den beste løsningen. Alle typer hydrogenkjøretøy må imidlertid få fritak fra veibruksavgift og bompenger fram til 2030. Regjeringen har gjennom Nasjonal Transportplan satt ambisiøse mål for innfasing av lette og tunge utslippsfrie kjøretøy som el og hydrogen. Måloppnåelsen er viktig for at vi skal kunne nå de nasjonale utslippsmålene. NHF mener at den samlede avgiftspolitikken må sikre at ny teknologi og klimavennlige transportløsninger fortsatt blir det foretrukne alternativet framfor kjøretøy med fossile drivstoff. Dette må også gjenspeiles i veibruksavgift og bompenger. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

01 feb. 2023