NHFs høringssvar til krav om nullutslipp av klimagasser fra ferjer og hurtigbåter

NHF mener det er viktig at regjeringen vil kreve nullutslipp for ferjer og hurtigbåter. Dersom transportsektoren skal nå klimamålene for 2030, må det iverksettes kraftfulle tiltak på bred front, og det er av stor betydning at myndighetene går foran som kravstiller og bidrar til økt etterspørsel etter nullutslippsløsninger. Bruk av hydrogen til ferjer og hurtigbåter vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og kan også bli en katalysator for økt bruk av nullutslippsløsninger i andre typer fartøy og til landtransport, både i tungtransport og til de fire jernbanestrekningene som i dag går på diesel. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

15 sep. 2023