NHFs høringssvar til forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel for å framskynde omstillingen til utslippsfrie løsninger og dermed til å nå klimamålene. NHF støtter regjeringens forslag om å skjerpe miljøkravene. Det er mange gode eksempler på at offentlige anskaffelser bidrar til innovasjon og utvikling av nye løsninger som er viktige for å nå målene om å kutte utslipp, samtidig som det skapes flere grønne arbeidsplasser i hele landet. Når det nå foreslås endringer i forskriften, og senere i lovutvalgets forslag til endringer i hele anskaffelsesregelverket, er det av det stor betydning at disse grepene i størst mulig grad bidrar til å fremme klimavennlige løsninger, jamfør kritikken fra Riksrevisjonen som det er referert til i høringsnotatet. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

07 mars 2023