Innspill til Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033

Det er mange viktige hydrogenprosjekter på gang i Agder. Kristiansand var ett av fem maritime knutepunkt som ble innvilget investeringsstøtte fra Enova i 2022. Dette er en viktig nasjonal satsing på produksjon av hydrogen og bruk i maritim transport, industri og landtransport. Prosjektet kan gi Kristiansandsregionen og Agder en fremtredende posisjon i satsingen på hydrogen i Norge. I Kvinesdal er det industrielle satsinger som kan innebære storskala produksjon av hydrogen. Det er også etablert et eget hydrogennettverk i Agder. I tillegg er det flere andre prosjekter i gang. Dette er eksempler på satsinger som kan bidra til verdiskaping og grønne arbeidsplasser regionalt, og til reduksjon av klimagass innen transport.  Last ned hele høringssvaret nedenfor.