Innspill til NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere

NHF støtter Energikommisjonen i hovedbudskapet om at det er tidskritisk å øke utbyggingstakten av fornybar energi og intensivere arbeidet med energieffektivisering. Dette er helt nødvendige tiltak, men dessverre ikke tilstrekkelige dersom vi skal nå klimamålene. Hydrogen vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner der direkte elektrifisering og batterier ikke strekker til, for eksempel i kraftintensiv industri, skipsfart, tungtransport, jernbane og luftfart. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

02 mai 2023