Innspill til kompetansereformutvalget

Vi må forberede oss på at hydrogen både blir en stor industri fremover og at vi skal ta i bruk hydrogen på en sikker måte i en rekke sektorer, for eksempel i kraftintensiv industri, skipsfart, tungtransport, bygg og anlegg, jernbane, luftfart og i kraftsystemet. Det innebærer blant annet et stort behov for å øke hydrogenkompetansen blant eksisterende arbeidstakere og å øke antall elever og studenter til tekniske fag. Forståelsen i samfunnet for hydrogens rolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn er generelt lav, og det vil derfor være svært viktig å inkludere hydrogen i læreplaner og utdanningstilbudet knyttet til klima, energi og miljø.

01 feb. 2024

Dette høringssvaret baserer seg på innspill fra arbeidsgruppen om kompetanse.

Les høringssvaret her

Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her