Innspill til innretning av Grønn industrifinansiering

Norge har mulighet til å utvikle en slagkraftig og globalt konkurransedyktig hydrogenindustri, og hydrogen er en helt sentral løsning for å nå klimamålene. Regjeringen har i Hurdalsplattformen som ambisjon å utvikle en helhetlig verdikjede for hydrogen, og anerkjenner gjennom Grønt industriløft potensialet for industriell verdiskaping. Skal dette realiseres, må den norske hydrogennæringen kunne konkurrere på like vilkår som utenlandsk industri. Hydrogennæringen har i lengre tid etterlyst mer langsiktig risikoavlastende kapital, så etableringen av en ny finansieringsordning ønskes velkommen.

29 feb. 2024

Siden høsten 2023 er det etablert og annonsert flere støtteordninger for hydrogen. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om disse programmene er tilstrekkelige for å utløse investeringsbeslutningene som må tas for å nå målet om 55 % reduserte klimagassutslipp innen 2030. Det er et særlig behov for å tydeliggjøre ambisjonene for klimagassreduksjoner i industrien. I statsbudsjettet for 2024 ble det satt av 1,5 milliarder kroner til reduksjon av klimagassutslipp i industrien til ordningen Industri 2050. Det er viktig at denne ordningen tillater bruk av hydrogen ved å støtte prosjekter som skal installere Alkaline- og PEM-elektrolysører.

Les høringsinspillet her

Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her