Innspill til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi

Kommunene og fylkeskommunene er viktige i arbeidet med å kutte klimagassutslipp og legge til rette for industriutvikling og verdiskaping. NHF er positiv til at retningslinjene tydeliggjøres, og at kommunenes og fylkeskommunens rolle presiseres ytterligere. Utfordringene vi står overfor må løses gjennom samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene, slik det oppfordres til. NHF mener også at det er helt sentralt med et godt og nært samarbeid mellom myndighetene og næringslivet som skal bidra med klimaløsningene. Dette kan gjerne fremkomme i retningslinjene.

11 juni 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her