Innspill til forslag til nye CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøy

Reduksjonen av CO2-utslipp fra veitransport går for sakte, og prognosene viser at vi ikke vil nå utslippsmålene i transportsektoren verken i Norge eller i EU. Ytterligere tiltak er derfor nødvendig. NHF mener at en skjerping av utslippsstandarden er et veldig godt grep. Det er imidlertid viktig at alle landene, samtidig følger opp med å legge til rette for infrastruktur for utslippsfrie tunge kjøretøy. Det gjelder både ladeinfrastruktur for batterielektriske kjøretøy, og hydrogenstasjoner for hydrogenkjøretøy. Dette er helt avgjørende for at utslippsstandarden skal ha den ønskede effekten. I høringsbrevet vises det til at forslaget fra EU-Kommisjonen har tre formål. NHF mener at en skjerping av utslippsstandarden vil bidra positivt til alle disse. Last ned hele høringssvaret nedenfor.

17 mars 2023