Innspill til EUs fornybardirektiv (RED III)

For den norske hydrogennæringen er det avgjørende med regulatorisk forutsigbarhet og mulighet til å konkurrere på like vilkår som hydrogennæringen i andre land. Når sentrale rettsakter trer i kraft i EU, men ikke i Norge, får ikke de norske bedriftene deltatt i det europeiske markedet på like vilkår. Konsekvensen av manglende implementering er at norske hydrogenprodusenter risikerer å miste kunder som trenger sikkerhet for at deres produkt er i henhold til EUs krav. Med tapte markedsmuligheter kan det også bli vanskeligere for Norge å nå klimamålene. I ytterste konsekvens kan både investeringer og arbeidsplasser forsvinne til andre land. NHF er i all hovedsak positiv til fornybardirektivets formål og innhold, og anbefaler at direktivet gjennomføres i Norge så raskt som mulig.

19 april 2024
Hva er høringssvar?

Dette er NHFs innspill på offentlige høringer på vegne av hydrogennæringen.

Finn flere høringssvar her