Foto: FORTYTWO on Unsplash

Kompetansekartlegging i hydrogennæringen

Hydrogenbransjen holder en workshop torsdag 15. juni i forbindelse med en nasjonal kartlegging av kompetansebehovet i norsk hydrogennæring og eksisterende utdanningstilbud.

15
Juni 2023

Workshop kompetansekartlegging

13:00-15:00 Teams-møte

Det er Agder H2 Nettverk, Norsk Hydrogenforum, Arena H2Cluster, Universitet i Agder, Fagskolen i Agder, H2House og Norce som har tatt initiativ til å gjennomføre kartleggingen. Formålet er å avdekke gapet mellom hydrogenindustriens nåværende og fremtidige kompetansebehov og de utdanningsmulighetene som finnes.

Hydrogenindustrien utvikler seg raskt og det er et nasjonalt behov å sikre at vi som nasjon har en relevant og konkurransedyktig hydrogenindustri. Rett kompetanse er et av flere sentrale momenter for at hydrogenindustrien skal lykkes. 

Vil diskutere funn fra spørreundersøkelse

På vegne av H2komp-prosjektteamet er det Menon Economics som gjennomfører den overnevnte kartleggingen. Det er flere sentrale spørsmål og problemstillinger som skal besvares. Dette inkluderer hvilken type kompetanse det er behov for, hvilket utdanningsnivå det er et behov, hvordan utdanningsløpet kan tilpasses for å imøtekomme industriens kompetansebehov og hvordan en kan legge til rette for at de som allerede er i arbeidslivet opparbeider seg den nødvendige kompetansen.

For å svare på disse spørsmålene er vi avhengige av innspill og informasjon fra relevante aktører.

Vi har tidligere sendt ut en spørreundersøkelse til aktører i næringen og ønsker nå å avholde en workshop for å diskutere funn fra undersøkelsen og teste ut hypoteser tilknyttet kompetansebehovet. Vi vil gjennomføre en tilsvarende workshop med bedrifter i den norske hydrogenverdikjeden.   

Svar på spørreundersøkelsen

Vi er svært takknemlige for alle svar vi har mottatt. Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen eller har svart på den, er det mulig å gjøre det gjennom følgende lenke: Spørreundersøkelse kompetansebehov i hydrogennæringen

Gjennomføring av spørreundersøkelsen vil også være en god forberedelse til workshopen, da du få innblikk i hva som vil diskuteres.

Informasjon om workshopen

Workshopen vil avholdes på Teams. Vi vil presentere foreløpige funn fra kartleggingen og legger opp til gruppearbeid for å diskutere funn og hypoteser tilknyttet tematikken.

  • Dato: torsdag 15. juni
  • Tidspunkt: kl. 13.00-15.00

Dersom du er interessert i og har mulighet til å delta, er det fint om du registrerer deg i følgende lenke innen onsdag 7. juni: Påmelding workshop