Natalia Golis

Natalia Golis

Natalia Golis er fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune

Fylkesvaraordfører i Vestland fylkeskommune