Frokostmøte med LO og NHO om en norsk hydrogenstrategi

LO og NHO har sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner i hydrogenverdikjeden laget et felles forslag til en norsk hydrogenstrategi som vil bli presentert.

13
Juni 2023

Frokost med presentasjon av en norsk hydrogenstrategi

08:15-09:30 (frokost fra 07:45) Møller Spiseri, Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21

Under frokostmøtet vil hydrogenstrategien bli overrakt til regjeringen ved olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap).

NHO og LO har i arbeidet med denne rapporten gått sammen med en rekke bedrifter og organisasjoner for å gi konkrete forslag om videre industriell satsing på hydrogen i Norge.

Hydrogen er en energibærer som kan erstatte sluttbruk av fossil energi i ulike sektorer, og som er avgjørende for å løse klimautfordringene. Norge har gode forutsetninger og kan bidra til utvikling av et internasjonalt hydrogenmarked gjennom produksjon, løsninger for bruk og leveranser av utstyr. Hydrogen kan samtidig gi tusenvis av høyproduktive arbeidsplasser i Norge.

Storskala produksjon og bruk av fornybar og lavkarbon hydrogen i industrien, maritim transport, langtransport på vei og luftfart ligger fortsatt et stykke fram. Det eksisterer ikke i dag et marked eller en markedspris på fornybar eller lavkarbon hydrogen. Utvikling av en konkurransedyktig verdikjede i Norge, og hydrogenløsninger for eksport i fremtiden, krever derfor aktiv satsing. Nye og skreddersydde virkemidler trengs for å utløse investeringer i produksjon og stimulere til bruk i relevante markeder. Slike virkemidler er nå gjort tilgjengelige både i USA og EU.

Norge har rik tilgang på energikildene som trengs for å produsere både grønt og blått hydrogen. Antallet bedrifter som planlegger å produsere eller bruke hydrogen, ammoniakk eller metanol som tiltak for å kutte utslipp og innfri klimamålene er stadig økende, og teller nå 126 prosjekter per april 2023 . For å utløse potensialet og bygge verdikjeden må det nå settes tydelige ambisjoner både for produksjon og bruk av hydrogen i Norge, for utvikling av en eksportnæring av hydrogen, og for utvikling og produksjon av teknologi, utstyr og tjenester. Dette må inkludere utdanning av folk til hele verdikjeden, fra operatører til forskere.