Krav om samtykke for bunkring av passasjerskip med hydrogen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fagmyndighet for brannfarlig stoff, herunder hydrogen. De har utarbeidet et notat med informasjon om at aktører som skal bunkre passasjerskip med hydrogen må innhente samtykke fra DSB.

Etter forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, må enkelte virksomheter innhente samtykke fra DSB før håndtering av farlig stoff kan påbegynnes. Dette gjelder blant annet virksomheter som bunkrer passasjerskip med flytende naturgass (LNG). DSB legger opp til at tilsvarende krav skal gjelde for bunkring av hydrogen til passasjerskip når revidert forskrift trer i kraft ila. første halvdel av 2019. Frem til ikrafttredelsen av revidert forskrift har DSB besluttet at det skal treffes vedtak om samtykkekrav også for virksomheter som skal bunkre passasjerskip med hydrogen. Les mer her:

Informasjon vedr. krav  om samtykke for bunkring av passasjerskip med hydrogen

Medlemmer