Mandat

Om nettverket

Tematikk:

EU-nettverket Hydrogen 2020 er et målrettet nettverk som i hovedsak fokuserer på EUs Joint Technology Initiative (JTI) innenfor hydrogen og brenselceller: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU).  Temaene for dette nettverket er derfor begrenset til teknologiutvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon fra fornybare kilder, lagring og transport av hydrogen samt bruk

Hovedmål: 

Hovedmålet for Hydrogen 2020 er å øke deltagelsen av norske aktører, spesielt norsk næringsliv, i relevante forskningsprogrammer i EU for hydrogen og brenselcelleteknologi.  

Delmål: 

  • Å utvide og etablere en Europeisk kontaktflate for forskning og utvikling finansiert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.
  • Rekrutering og mobilisering av næringsliv, offentlige aktører og forskningsinstitusjoner innen hydrogen og brenselceller for transport og stasjonært bruk. 
  • Styrke kontakten mellom næringsliv og norske forskningsmiljøer for å sikre best mulig kompetanseoverføring og strategisk samarbeid nasjonalt. 
  • Informasjonsdeling av utlysninger i aktuelle programmer, en plattform for etablering av allianser og partnerskap og for deling av kunnskap og erfaringer om hvordan man etablerer gode konsortier og søknader.
  • Delta i utformingen av strategiske dokument og utlysninger i de aktuelle forskningsprogrammene i EU for å ivareta norske interesser. 

Medlemmer