Mandat

Strategisk råd - Mandat

Det strategiske rådet skal fungere som en rådgivende komité som kan gi strategiske innspill til prioriteringer og videre satsinger innenfor hydrogenområdet. Dette kan være både av teknologisk, markedsmessig og samfunnsfaglig karakter knyttet til aktiviteter innenfor hydrogenplattformen, men også i forhold til andre aktiviteter som ligger innenfor strategien men som ikke er en del av plattformen, for eksempel i forhold til sikkerhet, standarder og regelverk, m.v. Rådet vil således bidra til å binde aktivitetene innenfor hydrogenplattformen sammen med de aktiviteter og tiltak som ligger utenfor plattformen.

Rådet skal gi innspill til hydrogenplattformens handlingsplan. Det skal videre påpeke styrker og svakheter ved dagens satsing og gi råd om videre innretning av myndighetenes virkemiddelbruk. Rådet skal også vurdere nedsettelse av en ekspertgruppe for gjennomgang av sikkerhet, standarder og regelverk knyttet til hydrogen.

Rådet skal ikke ha noen beslutningsfullmakt for tildeling av midler til prosjekter.

Mottaker av rådene kan være både myndigheter, de ulike programmenes beslutningsorganer, samt plattformens sekretariat og administrasjon.

Det strategiske rådet skal bestå av representanter fra universiteter og høyskoler, institutter, næringsliv, interesseorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner, involverte direktorater og virkemiddelaktører, samt representanter fra eksisterende programstyrer og lignende, til sammen rundt 10-15 personer. Rådet oppnevnes av Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet, som også utpeker en leder av rådet. Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet deltar i rådet som observatører. Norges forskningsråd skal ha sekretariatsfunksjonen. Rådet skal møtes minst to ganger i året.

Visste du at?

I reaksjonen mellom hydrogen og oksygen(fra lufta), blir 100 gram hydrogen til omtrent 1 liter vann, dette fordi molvekta til oksygen er 16 gram per mol, mot 1 gram per mol for hydrogen.