Nytt landsdekkende stasjonsnettverk etableres fra 2017, som del av Energimeldingen

Stortingets ferdigbehandling av Energimeldingen sørger nå for en massiv nasjonal satsing på hydrogen som energibærer, med etablering av landsdekkende stasjonsnettverk for veitransport, forberedelse for hydrogendrevne tog på dagens dieselstrekninger, og introduksjon av hydrogenferger til de lengre statlige fergestrekningene.

Stortinget godkjente mandag 13.juni innstillingen fra energi- og miljøkomiteen om å starte byggingen av et nasjonalt nettverk av hydrogenstasjoner fra neste år, og har satt et mål om 50 000 hydrogenbiler innen 2025, noe som antas innebære minst hundre stasjoner på landsbasis (se link under). Stortinget ber regjeringen i ny avtale og mandat for Enova sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene mellom, og sørge for at de første stasjonene etableres i 2017. Gjennom godkjenning av forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029 skal det også fastsettes måltall for antall lav- og nullutslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra NTP-fagetatene.

Videre ber Stortinget regjeringen vurdere bruk av utviklingskontrakter for hydrogenferjer (antatt fra Vegvesenet å kunne settes i trafikk rundt 2020), samt gjennom NTP 2018-2029 redegjøre for mulighetene for å ta i bruk hydrogen på de jernbanestrekningene som ikke i dag er elektrifisert.

- Endelig får vi nå det store og brede gjennombruddet for innfasing av hydrogen i transportsektoren i Norge. Dette er fantastiske nyheter og Norsk Hydrogenforum vil takke alle medlemmer, offentlige og private støttespillere for et fantastisk bidrag med omfattende innspill til myndighetene, for å sikre en slagkraftig handlingsplan for transportsektoren gjennom Energimeldingen, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Les mer i nyhetssak i Dagbladet:
Vil bygge hydrogenstasjoner for 800 millioner

Facebook

Twitter